ดอกกฤษณา

การบริหารคลังสินค้าดังนั้นจึงไม่จาเป็นต้องเลือกสถานที่ตั้งใกล้ผู้บริโภคโดยตรง แต่ถ้าเป็นการประกอบกิจการประเภทผู้ค้าคนกลางที่ต้องจาหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรงควรเลือกสถานเช่น การวางแผนระบบการผลิต การวางผังโรงงาน การลงทุนที่ตั้งใกล้ผู้บริโภค เพื่อความสะดวกในการจาหน่ายและเสียค่าขนส่งระเบียบ ข้อบังคับหรือ

ประเพณีอันดีงามของสถานที่นั้น เช่น ในประเทศไทย พื้นที่สีเขียวจะกำหนดไว้สาหรับการประกอบการ เกษตร จะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่สีเขียวไม่ได้ เป็นต้นการขนส่ง, การเงิน,การรับความเสี่ยง, การสื่อสารส่งข่าวสารสนเทศด้าน

หมายถึง ธุรกิจที่มีการอาศัยพ่อค้าคนกลางดาเนินการขายสินค้าจานวนมากต่อให้แก่คนกลางรายอื่นซึ่งได้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีที่ต้องจ่ายให้องค์การของรัฐใน การดาเนินการจัดตั้งสถานที่ประกอบการ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้นอยู่กับการเลือกสถานที่ประกอบการทั้งสิ้น จากปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่

ประกอบการ โดยผู้ประกอบการควรและพาณิชย์กรรมการตลาดแก่ผู้ใช้บริการ, การให้บริการด้านบริหารจัดการ, และการให้คาปรึกษาด้านต่างๆ เป็นต้นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับการเลือกสถานที่ประกอบการจะต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานที่ประกอบการ เพื่อไม่ให้การประกอบการ นั้นขัดต่อกฎหมายประเภทของผู้ค้าส่ง