ดอกราชพฤกษ์

หมายถึง ช่องทางการตลาดด้วยเหตุนี้หากเรามีหน้าที่พบปะติดต่อให้บริการ จึงจาเป็นต้องรู้จักควบคุมจิตใจและอารมณ์ให้เป็นปกติอย่าปล่อยให้ออกมาทางหน้าตาที่ทาให้คนอื่นเห็นแล้วอยากหลีกหนีให้ห่าง(คนกลาง) รูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า/บริการ ให้แก่ผู้ที่ซื้อไปขายต่อ, ผลิตต่อแต่ไม่ขายให้แก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย หรือเป็นการจัด

จาหน่ายสินค้า

ทั้งสินค้าอุปโภคและสินค้าอุตสาหกรรมในปริมาณครั้งละมากๆ ธุรกิจค้าส่งจะมีประสบการณ์ด้านการตลาดและมีช่องทางการจัดจาหน่ายให้แก่ร้านค้าปลีก โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ธุรกิจค้าส่งอาจจัดจาหน่ายสินค้าเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดก็ได้ และรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตมาจาหน่ายต่อในราคาหน้าโรงงานให้บริการต่อ, หรือซื้อไปทาธุรกิจ

ส่วนใหญ่โรงงานผลิตสินค้า จะใช้ผู้ค้าส่ง เป็นคนกลางช่วยทาหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับการกระจายสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพราะผู้ค้าส่งมีความสามารถในการกระจายสินค้าจากโรงงานผลิตไปยังกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วกว่า มีประสิทธิภาพกว่า ราคาถูกกว่าปี มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ ถ้าผู้ผลิตจะทาหน้าที่นี้เองหน้าที่ของผู้ค้าส่งที่ต้องดาเนินการมีหลากหลายไม่ ได้แก่ การขาย, การส่งเสริมการตลาด, การจัดซื้อและความหลากหลายของสินค้า